Agrana v ČR

O Nás

Společnost Moravskoslezské cukrovary s.r.o. je dceřinnou společností koncernu AGRANA. Má dva výrobní závody: v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde sídlí i ředitelství společnosti, a odštěpný závod Opava.

Celkově vyrábíme cukr v devíti provozech v Rakousku, České republice, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bosně a Hercegovině. Právě zde zpracováváme cukrovou řepu od smluvních pěstitelů a rafinujeme surový cukr pocházející z celého světa.

Agrana v ČR

závod Hrušovany
nad Jevišovkou

Historie cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou

V malebné krajině Dyjskosvrateckého úvalu necelých 50 km jižně od Brna leží město Hrušovany nad Jevišovkou. První písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1131, ale doklady o osídlení jsou mnohem starší.  Historie cukrovarnictví v Hrušovanech je úzce spjata se šlechtici, kteří vlastnili zdejší velkostatek. Majitelé hrušovanského velkostatku hrabě Khuen-Bellasi s chotí Emanuelou uvedli do provozu r. 1851 cukrovar, který denně dokázal zpracovat 30 t cukrovky. Tito byli m.j. také mecenáši Alfonze Muchy, jemuž platili studia v Mnichově a Paříži, kde se stal  jedním z největších secesních malířů. Cukrovar zaměstnával 40 pracovníků a v kampani 300 pracovníků. Další dědic byl syn Emanuely Dr. Karel Khun-Bellassi. Členové jeho rodiny vedli cukrovar ve vlastní režii. Později byla zvýšena kapacita na 250 t za den. Další přelom znamenala stavba železnice přes Hrušovany v r. 1870. V r. 1889 pronajal Dr. K. Khun-Bellassi cukrovar firmě Kürcher-Bachler a Co. Kapacita byla zvýšena na 500 t za den. Výroba kostek byla zahájena v roce 1904.

Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi firmou Kürchner-Bachler a Co., hrabě Khun-Bellassi  a Vídeňskou baronkou v roce 1911. Akciová společnost měla název "Moravský cukerní průmysl a.s., cukrovar Hrušovany nad Jev. V roce 1919 zakoupila všechny akcie Středomoravská cukrovarská a zemědělská společnost a potom v r. 1934 sem vstoupila a.s. pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně. V roce 1948 se stal  národním podnikem a poté v r. 1951 odštěpným závodem Jihomoravských cukrovarů.

V rámci JMC byl postaven v letech 1968 - 1970 nový cukrovar Hrušovany nad Jev. s kapacitou 4000 t řepy/den. Cukrovar postavil polský dodavatel.  Výroba byla přesunuta do nového závodu a v roce 1970 zahájena  první kampaň. 1.5.1992 byla založena akciová společnost  Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou. V roce 1994 vstoupil do cukrovaru zahraniční kapitál, kdy akcie koupila firma AGRANA International AG Wien. V roce 1995 bylo provedeno navýšení základního jmění a z toho vkladu bylo postaveno silo na 20.000 t cukru. V následujícím roce se začalo s rozsáhlými investicemi v technologii.  V roce 1999 byl na valné hromadě schválen projekt  sloučení Cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou, a .s.  s  Cukrovarem Uničov, a.s.   a  1. Slezskou, a.s. Opava. V tomto roce jako první cukrovar v ČR zavedl na trh ucelenou řadu výrobků pod názvem "Korunní cukr", která je postupně rozšiřována dalšími produkty na bázi cukru.

závod Opava

Historie cukrovaru Opava

V roce 1869 se slezští rolníci na schůzi řepařů v Jaktaři rozhodli založit cukrovar. Byl zvolen tříčlenný výbor, který vedl veškeré práce při výstavbě.  Základní kámen Vávrovického cukrovaru byl položen r. 1869 . První kampaň byla zahájena 8.1. 1870  z řepy sklizené v roce 1869, během ni bylo zpracováno 7 616 t cukrovky.

V roce 1905 byla požárem zničena surovárna.

Po první světové válce se značně investovalo do technologie, ale během 2. světové války byla opět značná část zařízení  zničena. Při opravách válkou zničených zařízení bylo jasné, že cukrovar dožívá a také bylo nutné zvýšit jeho kapacita, neboť ze 13 cukrovarů postavených před 1. světovou válkou ve Slezsku zůstal jen jeden v Opavě-Vávrovicích. Proto v roce 1949 začaly stavební práce na novém cukrovaru. 

První kampaň v novém cukrovaru byla zahájena roku 1953 s kapacitní normou zpracování  1.000 t cukrovky/den.  Cukrovar se stal součástí  národního podniku  Slezské cukrovary.  Postupně procházel různými reorganizačními změnami a byl dále rekonstruován.

V roce 1989 byl jedním z devíti závodů Severomoravských cukrovarů s.p. a zpracovával 2050 t cukrovky/den.

V roce 1992 byla založena  a.s. 1. Slezská. V tomto období byla provedena rekonstrukce difuze a dalších zařízení na vyšší kapacitu. 

V listopadu 1998, kdy cukrovar získala rakouská společnost Agrana, bylo zpracování cukrovky cca 3000 t za den.

V roce 1999 byl na valné hromadě schválen projekt sloučení Cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou, a.s. s Cukrovarem Uničov, a.s. a 1. Slezskou, a.s. Opava. V tomto roce jako první cukrovar v ČR zavedl na trh ucelenou řadu výrobků pod názvem "Korunní cukr", která je postupně rozšiřována dalšími produkty na bázi cukru.

Ma­nage­ment

Organizační struktura společnosti

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

DOZORČÍ RADA

Mag. Andreas Schröckenstein – předseda dozorčí rady
Ing. Mag. Josef Herbert Eisenschenk – člen dozorčí rady

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Ing. Ružena Brádňanová – jednatelka
Ing. Adrian Šedivý, MAS – jednatel

His­to­rie

Společný vývoj cukrovarů v rámci společnosti Moravskoslezské cukrovary, s.r.o.

1999

Na valných hromadách samostatných společností byl odsouhlasen projekt sloučení cukrovarů v Hrušovanech nad Jevišovkou, Opavě a Uničově

2001

Od 1. ledna vystupují cukrovary pod jednotným názvem Moravskoslezské cukrovary, a.s.

2004

Definitivní zrušení cukrovaru v Uničově

2006

Byla ustanovena nová dozorčí rada, počet členů byl rozšířen na celkový počet šest.
Bylo zvoleno nové představenstvo společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.

2009

Snížen počet členů DR na 3 členy

2010

Byl změněn počet a někteří členové představenstva společnosti

2020

Změna právní formy z Akciová společnost na Společnost s ručením omezeným a také změna názvu na Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

Proč AGRA­NA?

V nynější době není nic tak důležitého jako svět, v němž žijeme. Proto se společnost AGRANA zaměřuje na uvědomělý vztah k životnímu prostředí a na trvale udržitelné životní prostředí, jakož i na nejlepší kvalitu a služby.  Abychom uspokojili specifické potřeby svých zákazníků, nabízíme jim široký sortiment individuálně navržených výrobků a služeb. Klíčem k úspěchu našich zákazníků je naše kreativita a flexibilita.

Projekt 

ENERGETICKÉ ÚSPORY V AREÁLU MORAVSKOSLEZSKÝCH CUKROVARŮ

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem operace jsou energetické úspory ve výrobním areálu společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Energetické úspory v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou

Díky finanční podpoře z fondů EU pro regionální rozvoj, je v roce 2019 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou realizován projekt nové odstředivkové stanice pro zpracování meziproduktové cukroviny s cílem snížení energetické náročnosti výroby cukru. Díky podpoře EU budou zakoupeny 3 nové strojní zařízení pro odstřeďování cukru, pomocná zařízení (čerpadlo a filtrační baterie), montáž a uvedení do provozu v kampani 2019/2020. Hlavním cílem realizace projektu jsou úspory primárního paliva – zemního plynu a úspory elektrické energie v průběhu výrobního období cukrovaru. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 30% z ceny realizovaného projektu. Celková cena projektu nové odstředivkové stanice v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou je 10 843 500 Kč.

Do konce října 2020 budou dále realizovány za finanční podpory z fondů EU projekty spalinového kotle a vnitřní osvětlení cukrovaru. Projekt spalinového kotle primárně cílí na snížení spotřeby zemního plynu v období kampaně, díky využití odpadního tepla ze stávajících plynových kotlů, s celkovými investičními náklady 14 400 000 Kč. Modernizace vnitřního osvětlení cukrovaru má za cíl snížení spotřeby elektrické energie, díky využité LED technologie, kde celkové investiční náklady budou 1 590 700 Kč. Tyto projekty budou také spolufinancovány z fondů EU ve výši 30%.

Dotace z fondů EU

Energetické úspory v opavském závodě Moravskoslezských cukrovarů s.r.o.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z evropských fondů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je v roce 2021 realizován v odštěpném závodě Opava Moravskoslezských cukrovarů s.r.o. projekt instalace dvou meziproduktových kontinuálních odstředivek s předpokladem uvedení do provozu v kampani 2021/22. Nové moderní odstředivky nahradí již nevyhovující stávající zařízení a přispějí ke snížení spotřeby energie.

Druhou částí projektu podporovaného z fondů EU s cílem dosáhnout energetických úspor je modernizace osvětlení výrobních prostor s využitím moderní LED technologie. Realizace tohoto projektu je plánována na rok 2022.

Celkové investiční výdaje na oba projekty jsou plánovány ve výši 10 436 800,- Kč. Státní podpora financovaná ze zdrojů EU činí 30% nákladů na pořízení.

Instalace FVE Systému

Plynová kotelna na výrobu nízkotlaké syté páry – cukrovar Opava