News Detail

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Datum: 01.02.2016

Představenstvo společnosti

Moravskoslezské cukrovary, a.s.
IČO: 46900764, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, sp. zn. B 850 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „Společnost“)
tímto v souladu s ustanoveními § 384 odst. 1 a § 385 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zveřejňuje usnesení valné hromady, zápis usnesení do obchodního rejstříku, závěry znaleckého posudku a upozornění na uložení veřejné listiny v sídle Společnosti

A. USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti konaná dne 21. 1. 2016 ve 13.00 hodin v sídle Společnosti přijala následující usnesení:

I. Údaj o osobě hlavního akcionáře

Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost AGRANA Zucker GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň 1020, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. FN 51929 t (dále jen „Hlavní akcionář“), která vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů ze dne 14. 1. 2016, který byl předložen představenstvu Společnosti. Z celkového počtu 20.819.267 ks akcií emitovaných Společností vlastní Hlavní akcionář celkem 20.331.333 ks akcií, což představuje 97,66% podíl na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti.

II. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku.

III. Určení výše protiplnění

Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 141,60 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 704/68/2015, ze dne 27. 11. 2015, vypracovaným společností ZNALEX, s. r. o., IČO: 26099306, se sídlem Praha – Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00.

IV. Poskytnutí protiplnění

Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Banka“), finanční prostředky ve výši 69.091.454,40 Kč potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 2 měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění, minimálně však po dobu 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku.

Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede Banka, tj. Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze, a o způsobu výplaty bude každého akcionáře informovat prostřednictvím oslovovacího dopisu zaslaného na jeho adresu uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionářům – fyzickým osobám – bude protiplnění vyplaceno v hotovosti na kterékoliv pobočce společnosti Česká spořitelna, a.s. v České republice, ledaže akcionář písemně s ověřeným podpisem požádá o výplatu protiplnění bezhotovostním převodem a sdělí Bance své zúčtovací údaje. Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky – bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky.

Akcionářům – právnickým osobám – bude protiplnění vyplaceno bezhotovostním převodem na účet, který akcionář písemně s ověřeným podpisem sdělí Bance. Akcionářům – právnickým osobám se sídlem na území České republiky – bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky.“ (dále jen „Usnesení“)

B. ZÁPIS USNESENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Zápis Usnesení do obchodního rejstříku Společnosti, spisová značka B 850 vedená u Krajského soudu v Brně, byl proveden dne 26. 1. 2016.

C. ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU

Výše protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 704/68/2015, ze dne 27. 11. 2015 (dále jen „Znalecký posudek“), vypracovaným společností ZNALEX, s. r. o., IČO: 26099306, se sídlem Praha – Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00. Cílem Znaleckého posudku bylo stanovit výši přiměřeného protiplnění pro účely rozhodnutí valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na osobu Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. Výše protiplnění za uvedené akcie byla stanovena k datu 31. 8. 2015. Závěr Znaleckého posudku je takový, že výše protiplnění za přechod (výkup) jednoho kusu akcie emitované Společností (zaknihované kmenové akcie na majitele, akcie nejsou přijaty k obchodování na Evropském regulovaném trhu, o jmenovité hodnotě 10,- Kč každá) na Hlavního akcionáře činí částku 141,60 Kč za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč emitovanou Společností.

D. UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, že v sídle Společnosti byl uložen a v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin je pro ně zpřístupněn k nahlédnutí notářský zápis N 4/2016 NZ 159/2016 ze dne 22. 1. 2016, osvědčující přijetí Usnesení valné hromady Společnosti ze dne 21. 1. 2016. V souladu s § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu Usnesení do obchodního rejstříku.

Představenstvo společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.