News Detail

POZVÁNKA Na va lno u hromadu

Datum: 15.05.2015

společnosti
Moravskoslezské cukrovary, a.s. se sídlem Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67, IČO: 46900764, společnost zapsána v OR KS Brno v oddíle B, vložce 850 Představenstvo společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. 6. 2015 v 15.00 hodin v sídle společnosti Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Odůvodnění: Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami byla schválena v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.
 3. Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok
  Návrh usnesení:
  Valná hromada schvaluje Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok. Odůvodnění: Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok byl schválen v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.
 4. Zpráva dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok
  Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.
 5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.
  Odůvodnění: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a rozdělení zisku v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.
 6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky na další hospodářský rok (od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016), a to konkrétně společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 49619187. Odůvodnění: Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.
 7. Přijetí změn stanov společnosti
  Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a článkem 9 odst. 2 písm. a) stanov společnosti o následujících změnách stanov společnosti:

  (1) V čl. 9 odst. 2 se písm. o) mění tak, že nově zní: „rozhodnutí o úhradě ztráty“

  (2) Z čl. 9 odst. 2 se vypouští písm. p), u) a písm. w).

  (3) V čl. 9 odst. 2 se písm. q) až t) nově označují jako písm. p) až s), písm. v) se nově označuje jako písm. t) a písm. x) až aa) se nově označují jako písm. u) až x).

  (4) Čl. 14 odst. 3 se mění tak, že nově zní: „Představenstvu přísluší zejména: 
  a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti; 
  b) koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn; 
  c) vykonávat zaměstnavatelská práva; 
  d) svolávat valnou hromadu; 
  e) zajistit zpracování a připravit pro valnou hromadu: 
     - návrhy na doplňování a změnu stanov; 
     - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů; 
     - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku; 
     - návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a tantiém; 
     - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; 
     - návrhy na úhradu ztrát společnosti; 
     - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení
        jejich postavení a působnosti; 
     - návrh na zrušení společnosti; 
     - návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky;
  f) vykonávat usnesení valné hromady; 
  g) zajišťovat zpracovávání zjednodušených čtvrtletních bilancí; 
  h) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu nebo jiného fondu, je-li vytvořen; 
  i) zajistit vedení evidence zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů; 
  j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti; 
  k) každoročně sestavovat rozpočet, který obsahuje výkaz zisků a ztrát a rozpis investic a který se z časového hlediska dělí na střednědobý (pětiletý) a krátkodobý (jednoroční) rozpočet a předkládá se dozorčí radě ke schválení; 
  l) vyhotovovat úplné znění stanov, jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti; 
  m) rozhodovat o změně stanov společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti v případě, že z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění.“

  (5) Do čl. 14 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které zní: „4. Představenstvo společnosti je oprávněno činit následující jednání pouze se souhlasem dozorčí rady společnosti: 
  a) nabývat a zcizovat účasti na jiných subjektech, jakož i nabývat, zcizovat, zakládat a rušit společnosti a závody; 
  b) nabývat, zcizovat a zatěžovat nemovitý majetek společnosti; 
  c) zřizovat a rušit pobočky; 
  d) přebírat ručení a poskytovat záruky za společnosti, které patří do skupiny AGRANA, pokud částka poskytovaného ručení/záruky dosáhne nebo přesáhne částku 750.000 EUR, nebo pokud je částka 750.000 EUR dosažena nebo přesažena v případě, že má být ručení/záruka poskytnuto/a jiné společnosti; 
  e) překročení rozpočtu, která v jednotlivém případě překročí částku 75.000 EUR. Jednotlivým případem je ve smyslu tohoto ustanovení i zatížení na základě dlouhodobého závazkového vztahu; 
  f) investice nad rámec rozpočtu, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 75.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 7.500.000 EUR; 
  g) čerpat zápůjčky a úvěry, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 750.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 3.750.000 EUR, u rámcového úvěru, který je čerpán pravidelně v rámci běžného obchodního styku, pouze v případě, že v jednotlivém případě a zároveň během jednoho hospodářského roku přesáhne částku 7.500.000 EUR; 
  h) poskytovat zápůjčky a úvěry, pokud nepatří k obvyklé obchodní činnosti; 
  i) zahájit nebo ukončit podnikání v obchodních a produkčních odvětvích; 
  j) stanovit obecné zásady obchodní politiky; 
  k) udělovat prokuru; 
  l) stanovit zásady poskytování podílu na zisku nebo obratu a příspěvku na důchodové pojištění vedoucím zaměstnancům společnosti; 
  m) další jednání, o kterých tak určí dozorčí rada nebo valná hromada společnosti.
  5. Představenstvo společnosti je povinno předem informovat předsedu dozorčí rady společnosti o následujících jednáních:
  a) uzavření nebo změna obsahu pracovních smluv nebo smluv o výkonu funkce s roční hrubou odměnou přesahující částku 75.000 EUR;
  b) příslib k poskytnutí starobních a pozůstalostních důchodů pro zaměstnance společnosti.
  6. Vůči zaměstnancům společnosti jedná vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.“

  (6) Čl. 14 odst. 5 se mění tak, že nově zní: „Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou.“

  (7) Čl. 14 odst. 4 a 5 se nově označují jako odst. 7 a 8.

  (8) Čl. 15 odst. 1 se mění tak, že nově zní: „Představenstvo společnosti má dva členy.“

  (9) Z čl. 15 se vypouští odst. 5 a odst. 6 se nově označuje jako odst. 5.

  (10) Čl. 18 odst. 1 se mění tak, že nově zní: „Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, oba dva jeho členové. Každý člen představenstva má jeden hlas.“

  (11) Čl. 18 odst. 2 se mění tak, že nově zní: „K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali všichni členové představenstva.“

  (12) Čl. 18 odst. 3 se mění tak, že nově zní: „Dozorčí rada může rozhodnout o rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy podle oblastí činnosti. Případné rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy podle oblastí činnosti nezbavuje představenstvo povinnosti ke společnému rozhodování v souladu s bodem 2. tohoto článku.“

  (13) Do čl. 20 se za odstavec 3 vkládá nový odst. 4, který zní: „V případě rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy podle oblastí činnosti mají členové představenstva povinnost se pravidelně vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech spadajících do jim vymezené oblasti působnosti.“

  (14) Čl. 20 odst. 4 se nově označuje jako odst. 5.

  (15) V čl. 22 odst. 3 se písm. g) mění tak, že nově zní: „připravovat a schvalovat jednací řád představenstva, přijmout podrobnější pravidla fungování představenstva a rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy;“

  16) Z čl. 22 odst. 3 se vypouští písm. i) až k) a vkládají nové písm. i) až u), která zní:
  i) „schvalovat rozpočet sestavený představenstvem;
  j) schvalovat nabytí a zcizení účasti na jiných subjektech, jakož i nabytí, zcizení, založení a zrušení společnosti a závodu;
  k) schvalovat nabytí, zcizení a zatížení nemovitého majetku společnosti;
  l) schvalovat zřizování a rušení poboček;
  m) schvalovat převzetí ručení a poskytnutí záruk za společnosti, které patří do skupiny AGRANA, pokud částka poskytovaného ručení/záruky dosáhne nebo přesáhne částku 750.000 EUR, nebo pokud je částka 750.000 EUR dosažena nebo přesažena v případě, že má být ručení/záruka poskytnuto/a jiné společnosti;
  n) schvalovat překročení rozpočtu, která v jednotlivém případě překročí částku 75.000 EUR. Jednotlivým případem je ve smyslu tohoto ustanovení i zatížení na základě dlouhodobého závazkového vztahu;
  o) schvalovat investice nad rámec rozpočtu, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 75.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 7.500.000 EUR;
  p) schvalovat čerpání zápůjček a úvěrů, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 750.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 3.750.000 EUR, u rámcového úvěru, který je čerpán pravidelně v rámci běžného obchodního styku, pouze v případě, že v jednotlivém případě a zároveň během jednoho hospodářského roku přesáhne částku 7.500.000 EUR;
  q) schvalovat poskytnutí zápůjček a úvěrů, pokud nepatří k obvyklé obchodní činnosti;
  r) schvalovat zahájení nebo ukončení podnikání v obchodních a produkčních odvětvích;
  s) schvalovat obecné zásady obchodní politiky;
  t) schvalovat udělení prokury;
  u) schvalovat zásady poskytování podílu na zisku nebo obratu a příspěvku na důchodové pojištění vedoucím zaměstnancům společnosti;“

  (17) V čl. 22 odst. 3 se písm. l) nově označuje jako písm. v).

  (18) V čl. 22 odst. 3 se za písm.
  v) vkládá nové písm. w), které zní: „
  w) určit další jednání, která je představenstvo oprávněno činit pouze se souhlasem dozorčí rady.“

  (19) Čl. 22 odst. 4 se mění tak, že nově zní: „Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou.“

  (20) Čl. 23 odst. 2 se mění tak, že nově zní: „Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Kandidáty na členy dozorčí rady předkládá valné hromadě představenstvo. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.“

  (21) Čl. 29 se mění tak, že včetně nadpisu nově zní: „Zastupování společnosti Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy oba členové představenstva společně.“

  (22) Čl. 30 se mění tak, že včetně nadpisu nově zní: „Podepisování za společnost Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis vždy oba členové představenstva.“

  (23) Čl. 36 se mění tak, že včetně nadpisu nově zní: „Rezervní fond a ostatní fondy společnosti
  1. Společnost zřizuje:
  a) v případech stanovených zákonem zvláštní rezervní fond na vlastní akcie podle § 316 zákona o obchodních korporacích;
  b) další fondy, pokud o tom rozhodne valná hromada.
  2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě.“ Odůvodnění navrhované změny stanov společnosti: Účelem sledovaným předkládanou změnou stanov společnosti je snížení počtu členů představenstva, zavedení tzv. principu čtyř očí ve společnosti a odstranění ustanovení týkajících se zákonného rezervního fondu a obsazení funkce v dozorčí radě zaměstnancem společnosti, která již nejsou zákonem vyžadována.
 8. Závěr: K tomuto bodu není přijímáno usnesení.
  Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. 6. 2015. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. k tomuto rozhodnému dni. Registrace akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby jsou povinni se při registraci prokázat průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionáře – právnické osoby jsou povinni se prokázat průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců, popřípadě úředně ověřenou kopií takového výpisu. Zmocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni prokázat se písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podklady k jednání valné hromady, nové úplné znění stanov, řádná účetní závěrka a výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami budou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015 (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem
3 445 803
z toho
stálá aktiva643 717
oběžná aktiva2 800 811
ostatní aktiva1 275
Pasiva celkem3 445 803
z toho
vlastní kapitál2 496 070
cizí zdroje949 638
ostatní pasiva95
Účetní hospodářský výsledek:195 192

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 30. 4. 2015

Ing. Stanislav Tobola,
předseda představenstva
společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Download - POZVÁNKA Na va lno u hromadu
Download - Einladung Generalversammlung